பதிகலுக்கு வரவேற்கிறோம் 

சுவாமிதோப்பு பதி

சுவாமிதோப்பு பதி

அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருளின் தவப்பதியாகும். அய்யா வைகுண்டரின் அவதார இகனைகளுடன் தொடர்புள்ளவைகளான பதிகளுள் சுவாமிதோப்பு பதி மிக முக்கியமானதாகும். அய்யா வைகுண்டர் ஆறு ஆண்டுகள் தனது தவ சொரூபத்தை காண்பத்தது இத்தலத்தில் ஆகும்.
மக்கள் தன்னை வழிபாடு செய்வதற்காக அய்யா ஐந்து பதிகளை நிறுவினார். இதில் முக்கிய பதி அய்யா வழிபாட்டின் இடமான சாமித்தோப்பில் அமைந்து உள்ளது